Aktualności

Bon na innowacje - nabór wniosków - małopolskie RPO 2015-12-28

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na dofinansowanie tzw. "Bonów na innowacje". Konkurs potrwa do 22 stycznia 2016 r., zaś wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.  Dotację do 90% wydatków można pozyskać w dwóch kategoriach / typach projektów.
 
Typy projektów 
  • mały bon na innowacje – do  50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych
Nie określono minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 

Koszty kwalifikowane :
  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 (par.26)  Regulaminu konkursu.
 
Wykonawca usług
Wykonawcą usługi bądź usług zgłaszanych do dofinansowania może być wyłącznie podmiot wymieniony w par.18 ust.5  Regulaminu konkursu tj. :
  • jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B i siedzibę na terytorium Polski
  • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. posiadający siedzibę na terytorium RP,
  • niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium, posiadające siedzibę na terytorium RP,
  • instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji.
W ramach jednego wniosku można zgłaszać kilka typów wydatków j.w., jednak ich wykonawcą może być tylko 1 podmiot  - wybrany i wskazany na etapie składania wniosku. Przy wydatkach powyżej 50 tys.zł. obowiązuje wnioskodawcę rozeznanie rynku zgodnie z procedurą opisaną Załączniku nr 8 do wniosku. 

Poziom dofinansowania
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Wkład własny przedsiębiorcy wynosi zatem 10% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu