Poradnik

Dotacje dla biznesu w śląskim RPO - wprowadzenie 2015-08-14

Jeszcze w tym roku ruszy pierwszy konkurs o dofinansowanie projektów biznesowych na Śląsku. Warto się zatem przyjrzeć zapisom śląskiego RPO - by móc przygotować się do aplikowania. Poniżej omówiono podstawowe i ogólne  zasady / warunki jakimi rządzić się będą dotacje dla biznesu w ramach RPO woj.śląskiego.

 

1.      Na co będzie można uzyskać dotację w nowym rozdaniu na lata 2014-2020  ?

W najbliższych latach będą to  3 typy  projektów zapisane w RPO WSL :

o   prace badawczo rozwojowe B+R  - (działanie 1.2 RPO)

o   inwestycje w innowacje               - (działanie 3.2 RPO)

o   technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) - czyli projekty o charakterze informatycznym - (działanie 3.3).

 

Poszczególne działania przybliżymy w kolejnych postach., rozpoczynając od działania 3.2 Inwestycje w innowacje, na które konkurs przewidziano jeszcze w tym roku i dla którego opublikowano już część dokumentacji.

 

Poza powyższymi obszarami  bardziej dostępna  będzie możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki – ale to dopiero od 2016 r.

 

2.       Skąd czerpać wiedzę o dotacjach

W kontekście RPO woj.śląskiego wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania należy szukać w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (SCP) w Chorzowie ul. Katowicka 47, http://www.scp-slask.pl/  Jest to agencja Urzędu Marszałkowskiego, do której delegowano zadania związane z konkursami dla przedsiębiorstw. To tu składa się wnioski, tu są one oceniane, tu podpisuje się umowy i rozlicza dotację. SCP odpowiada też za wypłatę środków z dotacji i kontrole projektów.


SCP publikuje wszelkie dokumenty i informacje dotyczące dotacji, z czego istotniejsze na etapie poszukiwania środków i aplikowania to :

  • Uszczegółowienie RPO WSL – szczegółowy opis poszczególnych działań przewidzianych do finansowania w latach 2014-2020 – z czego dla biznesu w obszarze dotacji istotne będą działania o numerach 1.2,  3.2  i  3.3.
  • Harmonogramy konkursów -  ostatnio opublikowany dostepny jest tu (i znowu interesują nas działania j.w.):  http://www.rpo.slaskie.pl/media/files/cms/628/333c90d88f1a7ed6e4aa.pdf
  • Ogłoszenia o konkursie – publikowane są na min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków i zawierają kompletną dokumentację – z którą naprawdę warto się zapoznać…   Zwłaszcza z instrukcją wypełniania wniosku.
  • Kryteria wyboru projektów / Przewodnik po kryteriach wyboru projektów – to z tego dokumentu dowiemy się, jak punktowane będą wnioski w danym konkursie, na co zwrócić uwagę by wniosek odniósł sukces – naszym zdaniem to obowiąkowa lektura dla każdego wnioskodawcy!

Poza tym na terenie każdego województwa działają dodatkowe punkty informacyjne finansowane środkami UE. W Katowicach jest to przede wszystkim Fundusz Górnośląski przy ul. Powstańców 18 (tu działa punkt informacyjny) www.oddzial.fundusz-silesia.pl oraz przy ul. Sokolskiej 8  http://www.fundusz-silesia.pl/ .

 

3.       Kto możne ubiegać się o dotację z RPO WSL  ?

Dotacje z RPO WSL kierowane są do polskich firm (posiadających siedzibę w Polsce) inwestujących na terenie woj. śląskiego. Wnioskodawca może mieć siedzibę poza tym regionem jednak w momencie wypłaty pomocy  musi mieć  zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.


Dotacje w ramach RPO woj.śląskiego przewidziano dla przedsiębiorstw z sektora MŚP tj. nie mogą tu aplikować firmy duże – pow. 250 pracowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania swojego statusu publikowaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów.

 

Obok w/w wyłączeń podmiotowych istnieją też wyłączenia przedmiotowe – dotyczące branż / sektorów w jakich działa przedsiębiorstwo i w jakich chce inwestować. Branże wyłączone to m.in. : rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo węgla, przemysł hutniczy, stoczniowy.  Warto podkreślić, że do branży np. górniczej nie zalicza się jedynie kopalń, ale także podmioty z ich otoczenia. Przykładowo jeśli nasza firma jest dostawcą jakiś produktów / usług dla górnictwa i w tym zakresie chciałaby się rozwijać – pozyskanie dotacji z UE w ramach RPO WSL może się tu okazać niemożliwe – wymaga to co do zasady   głębszej analizy.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu