Poradnik

Koszty kwalifikowane w działaniu 3.2 RPO WSL 2015-10-31

Artykuł poświęcony jest omówieniu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz ich ewentualnych limitów w ogłoszonym konkursie o dotacje w ramach działania 3.2 RPO WSL. W konkursie tym pomoc beneficjentom udzielana będzie w dwóch trybach :  w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Mapa pomocy regionalnej) oraz rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis (Limity)

Koszty kwalifikowalne w ramach działalnia 3.2 RPO WSL 

Gr. 1  Wydatki w ramach pomcy regionalnej (mapa) :
 1. Koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu.
 2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu); zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;
 3. Koszty nabycia nowych środków trwałych i WNiP w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu,
 
- pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta,

Gr. 2  Wydatki ponoszone w ramach pomocy de minimis :

 1. Koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu – kwalifikowane do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
 2. Koszty usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z  planowanym wprowadzeniem produktów – kwalifikowane do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
 3. Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji – kwalifikowane do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;

Warunkiem kwalifikowalności powyższych wydatków (szkolenia, usługi doradcze, promocja) jest ich poniesienie w okresie realizacji projektu, natomiast rozliczenie może nastąpić jedynie w ramach wniosku o płatność końcową na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.  Do kosztówusług doradczych nie należą usługi związane z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego, itp.

Koszty niekwalifikowalne

Za koszty niekwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki, które nie zostały wymienione w katalogu wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do działania 3.2, w tym:
 1. wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,
 2. podatek VAT od towarów i usług,
 3. wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
 4. wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,
 5. wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,
 6. wydatek poniesiony w formie kompensaty,
 7. zakup środków transportu,
 8. zakup robót i materiałów budowlanych,
 9. wniesienie wkładu niepieniężnego,
 10. zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej,
 11. leasing w formie operacyjnej, zwrotnej,
 12. w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,
 13. dzierżawa/najem gruntów i budynków,
 14. wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje,
 15. zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej jednego używanego elementu – np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane).
 
Dodatkowe zasady rozliczania kosztów

 1. Przedstawiony katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych stanowi wstępny zarys wydatków; szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zostanie opublikowany w ramach ogłoszenia o konkursie;
 2. Beneficjent nie może wnioskować ani otrzymać pomocy na wydatki objęte wyłącznie pomocą de minimis - czyli bez twardych wydatków o charakterze inwestycyjnym,
 3. Nowy środek trwały to środek trwały fabrycznie nowy, wcześniej nieużytkowany (w szczególności nie był ujęty w ewidencji środków trwałych beneficjenta, sprzedawcy),
 4. Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności ich zakupu we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie,
 5. We wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania wydatku kwalifikowalnego14 uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.
 6. Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego (dotyczy wydatków ponoszonych w oparciu o art.14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) oraz musi respektować zasadę o której mowa w art. 37 ust. 9 rozporządzenia ogólnego.
 
Źródło : Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków :  dostępne TUTAJ 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu