Aktualności

Niebezpieczne płacenie po terminie ! 2019-07-25

Nie wszyscy wiedzą  - a nawet mało który przedsiębiorca wie -  jakie ryzyko wiąże się z nieterminowym płaceniem zobowiązań firmowych. I nie chodzi tu o ewentualne odsetki za zwłokę...  Otóż od 2013 roku w rozliczeniach między przedsiebiorcami wierzyciel ma prawo zażądać 40 EUR  tytułem ryczałtowej rekompensaty za KAŻDĄ nieterminowo regulowaną transakcję !!!
 
Rekompensata jest swego rodzaju odszkodowaniem za koszty widykacji należności.  Zatem jeśli spóźniamy się z zapłatą nawet niewielkiej kwoty - ryczałtu tego może od nas zażądać wystawca faktury nawet już po jej uregulowaniu i nawet gdy nie podjął żadnych czynności windykacyjnych! Roszczenie to przedawnia się w terminie przedawnienie głównego roszczenia - czyli w obrocie gospodarczym po 2 lub 3 latach.
 
Warto o tym przepisie pamiętać, gdyż ostatnio pojawiają się firmy wykorzystujące jego bezwzględne brzmienie - w tym gminne spółki komunalne (na razie nie z naszego województwa...), w których płatności bywają niewielkie, a koszty 40 Euro nieraz przekraczają wartość samej faktury...
 
Ale sprawa ma też drugą stronę - może warto się zastanowić, czy przepisu tego nie wykorzystać we własnej działalności - jeśli mamy problemy ze spływem należności - celem zdyscyplinowania kontrahentów :) 
 
Uwaga : Opłata ryczałtowa nie dytyczy rozliczeń z konsumentami (osobami fizycznymi) !
 
Przepis ten wprowadza cytowany niżej art.10 i 11 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych :

 

  

Art. 10.

1. Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art.7 ust.1 lub art.8 ust.1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro (przeliczonych na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym roszczenie stało się wymagalne).

2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

 

(przepis dotyczy tzw. transakcji handlowych, gdzie tytułem jest każda poszczególna transakcja rozumiana jako umowa, a nie jako faktura – z zastrzeżeniem art.11)  

 

 

Art. 11.

Jeżeli strony transakcji handlowej zastrzegły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie następować częściami, uprawnienie do:

1) odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – przysługuje w stosunku do niezapłaconej części;

2) kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz do zwrotu kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 – przysługuje odrębnie do niezapłaconej części.

 

(przepis dotyczy tzw. umów ciągłych – gdzie mamy jedną umowę ale rozliczenia cykliczne np., miesięczne / kwartalne / roczne)


Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu