Aktualności

Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP - Covid-19 2020-04-03

Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Uruchomiono program dopłat z FGŚP do wynagrodzeń pracowników w kryzysowej sytuacji – warunkiem jest spadek obrotów !

W art. 15g Ustawy kryzysowej przewidziano dwie formy pomocy pracodawcom finansowane z FGŚP w zależności od podjętych przez firmę działań w sytuacji kryzysowej  tj. przestój lub obniżenie etatów – w połączeniu z obniżeniem wynagrodzeń.

 

Ad.1

W pierwszej opcji wprowadzamy przestój – pracownicy pozostają w gotowości do pracy, ale nie pracują. Pracodawca w tej sytuacji będzie mógł obniżyć wynagrodzenia pracowników objętych przestojem nie więcej niż o 50%, a jednocześnie takie wynagrodzenie nie będzie wskutek zmiany mogło być niższe niż  minimalne wynagrodzenie za pracę  - z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Wynagrodzenie wówczas jest dofinansowywane ze środków FGŚP do 50%wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym + pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od takich świadczeń – nie więcej jak 1 533,09 zł

 

Ad.2

W drugiej opcji obniżamy wymiar czasu pracy zmniejszamy pracy o 20% (np. z pełnego etatu na 4/5) z jednoczesnym obniżeniem uposażenia, ale nie niżej niż minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika. Wynagrodzenie wówczas jest dofinansowywane ze środków FGŚPdo 50% nowego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2 452,27 zł. Takie dofinansowanie można uzyskać i dla pracowników i dla zleceniobiorców, o ile podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

 

Wybrać trzeba jedną z form działania  dla danej grupy pracowników, ale wydaje się, że w firmie można zastosować obydwa typy reakcji na sytuację kryzysową tj.  przestój / redukcja etatów – ale do odrębnych grup pracowniczych np. produkcja ma przestój, a administracja obniżenie etatu o 20%.

 

Ta pomoc to  dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych na okres 3 miesięcy, którego celem jest ochrona miejsc pracy, zatem są pewne warunki i zobowiązania:

o    wystąpił spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) oraz

o    zobowiązanie utrzymania miejsc pracy przez 3 miesiące po okresie objętym pomocą.

Podaję linki do informacji na stronach rządowych : https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen  i https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow . W załączniku wniosek, wzór umowy z FGŚP oraz informator zawierający szczegółowe regulacje – poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii :

 

WARUNKI

1) spadek obrotówzgodnie z art. 15g ust. 9 Ustawy

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. ROK DO ROKU – min. o 15%,

obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. (do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku)  w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

  1. MIESIĄC DO MIESIĄCA – min. o 25%

obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

2) brak zaległości podatkowych / ZUS / FGŚP / FP za 3 kwartał 2019 r.

3) świadczenie nie przysługuje pracownikowi na chorobowym / opiece / macierzyńskim / itp. świadczeń finansowanych ze środków publicznych

4) świadczenie nie przysługuje pracownikowi który uzyskał w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszanego przez GUS   

 

WNIOSEK

1. Wniosek składamy do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy (przez WUP).

2. Wniosek zawiera :

·        Kopię porozumienia (z pracownikami – przez wyłonionego przedstawiciela załogi).

·        Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.

·        Umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł). 

3. Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia – jak w załączonym wzorze wniosku.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek o przyznanie świadczeń pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zakaz rozwiązywania umów z pracownikami (art. 13) :

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.


Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu