Aktualności

Dotacje na innowacje - planowany konkurs w śląskim RPO 2015-09-01

W ogłoszonym harmonogramie konkursów na rok 2015 przewidziano pierwszy konkurs na projekty inwestycyjne w MŚP pt. "Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych".  Konkurs ma ruszyć w 02.11.2015 r. i potrwać do 04.01.2016 r. (zastrzeżono jednak, że termin ten może ulec jeszcze odsunięciu…).  

 

Ponieważ jest to pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw z nowego rozdania 2014-2020 – warto zainteresować się już teraz na jakie projekty będzie można w działaniu 3.2 uzyskać grant a są tu istotne różnice w porównianiu z poprzednim, zakończonym okresem programowania. Rzuca się w oczy zwłaszcza odejście od małych projektów – nie będą finansowane projekty o wartości wydatków poniżej 223 tys.zł. (do tej pory sektor MŚP mógł aplikować nawet o niewielkie kilkutysięczne dotacje – teraz nie będzie to już możliwe…). Miejmy nadzieję, że to ograniczenie wpłynie na znaczące skrócenie okresu rozpatrywania wniosków...

 

Jakie obowiązują w działalniu 3.2 limity / ograniczenia ?

100.000 zł. - Minimalna wartość dotacji.  Jak łatwo obliczyć  oznacza to projekty o wartości wydatków - wg wielkości firm :

dla mikro i małych pow. 223 tys. zł., dla średnich – pow. 286 tys. zł.

2.000.000 zł. - Maksymalna wartość dotacji.

45% - Poziom dofinansowania -  firmy mikro i małe (do 50 pracowników).

35% - Poziom dofinansowania -  firmy średnie (pow. 50 pracowników).

1 wniosek w konkursie - Liczba projektów składanych przez 1 podmiot w danym konkursie

 

W jakim trybie odbywa się dofinansowanie ?

W przypadku projektów biznesowych (tj. komercyjnych dla przedsiębiorstw) nie przewiduje się w ramach RPO wypłacania zaliczek. Zatem całe dofinansowanie działa na zasadzie refundacji. Oznacza to, iż beneficjent realizuje swój projekt, ponosi wydatki i opłaca je w 100% ze środków własnych. Następnie składa wniosek o płatność (WOP) rozliczając w nim wydatki poniesione (czyt. zapłacone)  na projekt  lub jego część i wnioskując o zwrot odpowiedniej – określonej w umowie -  ich części np. 45% w przypadku małej firmy.

Wnioski o płatność składa się po zakończeniu realizacji projektu, a w przypadku projektów dłuższych WOP-y składa się po każdym kwartale. Planując finansowanie projektu trzeba wziąć pod uwagę, że rozpatrywanie WOP-ów to proceura trwająca od 3 do 6 miesięcy ! Przynajmniej tak było w poprzednim okresie finansowania 2007-2013. Możemy mieć tylko nadzieję, że w obecnym rozdaniu procedury zostaną usprawnione na tyle by nie trwało to tak długo…

 

Innowacyjność – jak ją rozumieć ?

Konkurs będzie oferował wsparcie projektów inwestycyjnych o charkterze innowacyjnym.  Poziom innowacyjności będzie tu kluczowym kryterium oceny.  

 

Definicja innowacji w RPO określa, iż aby projekt spełniał kryterium innowacyjności winien dotyczyć wdrożenia technologii nowej, dostępnej w regionie śląskim nie dłużej niż 3 lata - jest to kryterium bezwzględne.  Jednak by wniosek uzyskał dofinansowanie może się okazać, że musi to być innowacja w szerszej skali, a najlepiej gdy inwestycja jest wynikiem własnych prac B+R  (badawczo–rozwojowych) przedsiębiorstwa.  W kryteriach wyboru projektu przewidziano tu gradację punktacji – im nowsza i mniej znana technologia – tym więcej punktów.

 

Otwartą kwestią pozostaje jak tę innowacyjność będzie trzeba udowodnić. Z pewnością opinia o innowacyjności wydana przez jednostę naukową bądź uczelnię będzie stosownym dokumentem. Wątpliwości budzi czy będzie ona musiała być wydana na zlecenie wnioskodawcy (dość kosztowne rozwiązanie), czy wystarczy gdy będzie wydana dla technologii / produktu - na wniosek producenta / dystrybutora... ? Rodzi się też pytanie czy będą także dopuszczone i uznawane  inne formy uzasadnienia tego kryterium ?  Tu z odpowiedziami trzeba poczekać do ogłoszenia konkursu...

 

Jakie wydatki kwalifikowane są do dofinansowania ?

Projekty mają mieć charakter inwestycyjny, zatem kwalifikowane tu będą przede wszystkim :

1.      Zakup środków trwałych

2.      Zakup wartości niematerialnych


Niewykluczone będzie objęcie dofinansowaniem innych grup wydatków np. usług eksperckich / doradczych lub tak pożądanych przez przedsiębiorstwa kosztów promocji projektów - RPO nie wyklucza takiego wydatku, ale decyzja w tym zakresie podejmowana jest (a przynajmniej podawana do publicznej wiadomości) wraz z ogłoszeniem konkursu - takie ogłoszenie publikowane jest na 14 dni przed otwarciem naboru wniosków.

 

RPO dopuszcza też rozliczenia w formie ryczałtowej. Zazwyczaj dotyczą one tzw. kosztów ogólnych projektu (kosztów zarządzania projektem). Czy to właśnie miał na myśli Urząd Marszałkowski zapisując w dokumentacji taką możliwość - okaże się z chwilą ogłoszenia pierwszego konkursu. Byłaby to nowość w śląskim RPO. Z reguły ryczałt taki ustala się jako % wydatków zasadniczych j.w. Jest to wygodne rozwiązanie – niewymagające bezpośredniego rozliczania drobnych wydatków charakterystycznych dla tej grupy kosztów. Koszty ryczałtowe wymagają jednak oszacowania i uzasadnienia na etapie wnioskowania (czego i w jakiej wysokości będą dotyczyć). 

 

Decyzja o dopuszczeniu rozliczeń ryczałtowych publikowana ma być wraz z ogłoszeniem o konkretnym konkursie – zatem na razie nie wiemy czy ryczałt pojawi się w działaniu 3.2 RPO… Możliwość taka jest jednak zapisana w bazowych dokumentach RPO – zapewne w jakimś celu...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalsze informacje i szczegóły dotyczące tego konkursu będziemy umieszczać po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie - w pierwszej połowie listopada 2015 r.

 

Już teraz zapraszamy firmy do współpracy z naszym biurem przy przygotowaniu aplikacji do tego konkursu*). Z naszego doświadczenia wynika, iż w listopadzie możemy nie mieć już wolnych miejsc...

*) Zastrzegamy sobie prawo do subiektywnej oceny szans danego projektu na uzskanie dofinansowania - od której uzależniamy podjęcie wspólpracy.

 

 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu